Konference Workspace Summit 2019

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy, jejímž předmětem je plnění dle čl. 2 těchto Obchodních podmínek (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi Workspace Summit s.r.o., IČO: 08090611 se Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312852 (dále jen „Dodavatel“) a fyzickou nebo právnickou osobou, která si objednala vstupenku vyplněním registračního formuláře na webové stránce (dále jen „Objednatel“).
 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

  1. Předmětem Smlouvy je poskytnutí služeb Objednateli ze strany Dodavatele spočívající v umožnění účasti fyzické osoby, jejíž osobní údaje jsou uvedeny v registračním formuláři na webové stránce (dále jen „Účastník“) na konferenci WorkspaceSummit 2019 (dále jen „Konference“) v termínu 28. listopadu 2019 a za podmínek specifikovaných těmito Obchodními podmínkami a Smlouvou.
  2. Objednatel je povinen zajistit, aby Účastník při účasti na Konferenci dodržoval provozní řád provozovatele zařízení Cubex Centrum Praha, se sídlem Na Strži 2097/63, Praha 4, 140 00, ve kterém se Konference koná a pokyny Dodavatele či provozovatele zařízení.
 3. VSTUPENKA

  1. Účast na Konferenci je možná jen na základě platné vstupenky zakoupené v souladu s těmito Obchodními podmínkami (dále jen „Vstupenka“) a na základě prokázání totožnosti Účastníka a prokázání splnění podmínek pro vydání druhu Vstupenky. Dodavatel je oprávněn tyto skutečnosti kontrolovat kdykoli v průběhu Konference.
  2. Účastník je povinen mít v průběhu Konference Vstupenku u sebe a na vyzvání osoby pověřené Dodavatelem se touto Vstupenkou prokázat, a to buď v listinné, nebo v elektronické podobě.
  3. Vstupenka obsahuje jméno a příjmení Účastníka, je však převoditelná na jinou osobu.
  4. Vstupenky na Konferenci se vydávají ve třech druzích, a to jako vstupenka „Single ticket“, vstupenka „3+1 zdarma“ a vstupenka “Business/Investor“. Druh vstupenky je na Vstupence vyznačen.
  5. Spolu se Vstupenkou si Objednatel může zakoupit vstup na společenský večer a workshopy, které se budou konat v den bezprostředně následující po skončení Konference (dále jen „Doprovodné akce“). Účast na těchto Doprovodných akcích bude umožněna jen těm Účastníkům, kteří si tyto Doprovodné akce zakoupí.
  6. V ceně Vstupenky je zahrnuto drobné občerstvení a káva po dobu Konference, vstup na veškeré přednášky a večerní adventní aperitiv s partnery Konference.
  7. Vstupenka Single ticket a 3+1 zdarma garantuje Účastníkovi standardní vstup Konferenci. Nejsou s ní spojena žádná zvláštní práva.
  8. Vstupenka Business/Investor garantuje Účastníkovi vyjma standardního vstupu na oba dny Konference i účast na Doprovodných akcích, včetně setkání s přednášejícími, vyhrazená místa k sezení v přední řadě a přístup do VIP salonku v průběhu Konference.         
  9. Cena Vstupenek je progresivní dle data provedení objednávky Vstupenky. Cena zahrnuje DPH ve výši 21% a je uvedena na Webových stránkách.
  10. Osoba, která se není schopna prokázat platnou Vstupenkou a dokladem prokazujícím podmínky pro vydání daného druhu Vstupenky (dále jen „Neoprávněný účastník“) může být Dodavatelem na Konferenci nepřipuštěna nebo z Konference vykázána. Neoprávněný účastník v takovém případě nemá nárok na vrácení zaplacené ceny Vstupenky. Není-li naplněna kapacita Konference, může Dodavatel Neoprávněnému účastníkovi umožnit účast na konferenci v případě, že Neoprávněný účastník zaplatí doplatek, který se rovná rozdílu mezi nejvyšší cenou prodané Vstupenky takového druhu, jehož podmínky Neoprávněný účastník v současné době splňuje a je schopen doložit, a cenou Vstupenky, kterou Neoprávněný účastník již uhradil.
 4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Vstupenky a Doprovodné akce jsou uvedeny na webových stránkách Dodavatele na adrese https://workspacesummit.eu (dále jen „Webová stránka“). Ceny Vstupenek (dle druhu Vstupenky) a Doprovodných akcí uvedené na Webových stránkách a v těchto Obchodních podmínkách jsou platné k okamžiku jejich zobrazení a mohou se v čase měnit. Uvedení Vstupenek a Doprovodných akcí na Webových stránkách není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 občanského zákoníku.
  2. Objednatel na Webových stránkách vybere druh Vstupenky, vyplní kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, email, bydliště), vybere způsob platby (kartou či bankovním převodem) a vyjádří souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Objednatel může vedle uvedeného v rámci objednávky fakultativně vybrat vstup na Doprovodné akce a zadat fakturační údaje (obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo). Objednatel může dále při nákupu Vstupenky fakultativně uvést i aktuální pracovní pozici a vyplnit slevový kód k nákupu Vstupenky. Dokončením objednávky kliknutím na tlačítko „Dokončit“ je učiněn návrh na uzavření Smlouvy dle ustanovení § 1731 občanského zákoníku (dále jen „Objednávka“). Objednávka obsahuje vedle uvedeného rovněž cenu Vstupenky, případně Doprovodných akcí, která je konečnou cenou včetně DPH a všech dalších daní a poplatků.
  3. Po odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „Dokončit“ je Objednateli zaslána dle zvoleného způsobu platby zálohová faktura k uhrazení ceny Vstupenky, či je přesměrován do platební brány, jejímž prostřednictvím uhradí cenu Vstupenky a případně cenu Doprovodných akcí. Cenu lze uhradit pouze bezhotovostně, a to prostřednictvím online platby platební bránou, nebo převodem na bankovní účet Dodavatele.
  4. Cena Vstupenky a případně Doprovodných akcí musí být uhrazena v případě online platby platební kartou do jedné hodiny od okamžiku učinění Objednávky, a to v souladu s platební instrukcí Dodavatele uvedenou v příslušné platební bráně. Cena Vstupenky musí být v případě platby převodem na bankovní účet Dodavatele uhrazena do 7 dnů ode dne učinění Objednávky, a to v souladu s platební instrukcí Dodavatele uvedenou na zálohové faktuře. Za okamžik uhrazení ceny se v případě platby platební kartou považuje okamžik připsání příslušné částky na účet zprostředkovatele platby a v případě platby převodem na bankovní účet Dodavatele okamžik připsání příslušné částky na účet Dodavatele.
  5. Nebude-li cena Vstupenky a případně Doprovodných akcí uhrazena ve lhůtě dle odst. 4.4., Objednávka se ruší.
  6. Smlouva je uzavřena zaplacením ceny Vstupenky, případně včetně ceny Doprovodných akci (pokud Objednatel v rámci Objednávky zvolil některou Doprovodnou akci).
 5. DODACÍ PODMÍNKY

  1. Po přijetí platby Dodavatel zašle Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v rámci Objednávky potvrzení o uhrazení ceny Vstupenky a případně ceny Doprovodných akcí spolu se Vstupenkou v elektronické podobě. Byla-li platba provedena na základě zálohové faktury, bude Objednateli zaslána ze strany Dodavatele na email uvedený v objednávce konečná faktura – daňový doklad.
 6. VADNÉ PLNĚNÍ, REKLAMACE

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
  2. Vadou plnění Dodavatele není zejména změna programu, změna místa konání Konference nebo změna místa konání Doprovodných akcí po uzavření Smlouvy. Dodavatel si vyhrazuje takovou změnu provést zejména v případě zásahu vyšší moci nebo z důvodů nezáležících na vůli Dodavatele. O změně programu Dodavatel informuje bez zbytečného odkladu Objednatele na jeho adresu elektronické pošty.
 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud není možné Konferenci uskutečnit z důvodů, které nezávisí na vůli Dodavatele.
  2. Je-li s odstoupením od Smlouvy spojena povinnost vrátit Objednateli peněžní prostředky, vrátí je Dodavatel stejným způsobem, jakým mu byly poskytnuty.
  3. S ohledem na charakter a cenu akce se Objednatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku.
  4. Objednatel je oprávněn závazek ze Smlouvy jednostranně zrušit oznámením o zrušení smlouvy (dále jen „Oznámení“), které musí být doručeno na e-mailovou adresu info@workspacesummit.eu nejpozději do 30 dní před zahájením Konference, a zaplacením odstupného. Dojde-li Oznámení Dodavateli nejpozději 30 dní před zahájením Konference, činí odstupné 75 % zaplacené ceny Vstupenky. Smlouva se ruší okamžikem doručení Oznámení. Odstupné dle tohoto odstavce se započítává oproti pohledávce na vrácení uhrazené ceny Vstupenky.
  5. Dojde-li k Oznámení Dodavateli na výše uvedenou e-mailovou adresu později, než 30 dní před zahájením Konference, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli odstupné, které činí 100 % ze zaplacené ceny Vstupenky. Dodavatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku za Objednatelem z titulu odstupného dle tohoto článku vůči pohledávce Objednatele na vrácení ceny za Vstupenku.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Dodavatel zpracovává osobní údaje Objednatele a Účastníka z důvodu plnění smluvního vztahu mezi jím a Objednatelem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/679 o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu, v němž mu je Objednatel poskytl; v největším možném rozsahu to jsou: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, telefonní číslo.
  2. Konkrétně se jedná o tyto dílčí účely zpracování osobních údajů:
   1. doručení Vstupenky Objednateli, zasílání veškerých informací o Konferenci, obchodních sdělení týkajících se Konference a partnerů Konference, a umožnění vstupu Účastníků na Konferenci;
   2. identifikace Objednatele v případě vyřizování reklamací podle článku 6 Obchodních podmínek;
   3. zaslání jednorázové obchodní nabídky ze strany třetích osob – partnerů Konference.
  3. Objednatel zadává osobní údaje vyplněním registračního formuláře na Webových stránkách. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) je Objednatel povinen ve vlastním zájmu kontaktovat Dodavatele. Dodavatel osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 12 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že Objednatel přeje informace smazat dříve, může kontaktovat Dodavatele a zažádat o smazání Objednatelem poskytnutých osobních údajů.
  4. Dodavatel uchovává po neomezenou dobu e‐mailové adresy všech Objednatelů a využívá je za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se Konference, jakož i dalších chystaných ročníků téže Konference. Objednatel může při vyplňování registračního formuláře na Webové stránce odkliknout zřetelně vyznačené políčko, že si přeje zasílání obchodních sdělení (potom jeho e‐mailová adresa bude zařazena do mailing listu). Objednatel může následně zasílání obchodních sdělení zrušit, a to zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu info@workspacesummit.eu, v níž napíše, že nechce nadále žádná obchodní sdělení dostávat, či odkliknutím požadavku na zrušení zasílání obchodních sdělení, jež tvoří součást každého obchodního sdělení; v takovém případě je e‐mailová adresa Objednatele z mailing listu odstraněna.
  5. Na Konferenci mohou být Dodavatelem pořizovány fotografické dokumentace a audio/video/audiovizuální záznamy, a to pro vlastní potřebu Dodavatele, pro účely prezentace činnosti Dodavatele, pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzv. uveřejňování v periodickém tisku). Dodavatel se snaží v rámci pořizování fotografické dokumentace a audio/video/audiovizuálních záznamů v maximální možné míře zachovávat soukromí Účastníků. Jestliže Účastník zjistí, že se nachází na některém záběru a je na něm zřetelně rozpoznatelný, může kontaktovat Dodavatele a požadovat, aby dodatečně učinil technická opatření, s jejichž pomoci bude dotčený Účastník jako návštěvník anonymizován, a to zejména umělým rozmazáním své podoby.
  6. Objednatel či Účastník je oprávněn obracet se kdykoli s žádostmi nebo stížnosti týkajícími se zpracování jeho osobních údajů na Dodavatele, popř. na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.
  2. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí českým právem.
  3. Smlouvy uzavřené v souladu s těmito Obchodními podmínkami lze měnit jen písemně, po sobě jdoucími číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.
  4. Kontaktní údaje Dodavatele:
   adresa pro doručování Workspace Summit s.r.o.,
   Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5.
   adresa elektronické pošty info@workspacesummit.eu
  5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24.04.2019.